Integration Lab

  • آزمایشگاه اینترنت اشیا دانشگاه KTH
  • سرپرست: دکتر Sebastiaan Meijer
  • حیطه کاری: کاربردهای اینترنت اشیا در تسهیل و بهبود کیفیت زندگی روزمره افراد در خانه (ترکیبی از روش‌ها برای کاربردهای سلامت، خانه هوشمند)
  • نمونه‌ای از پروژه‌ها:
    • A fully-implemented Smart home