تاسیس قطب اینترنت اشیا

با موافقت وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و با عنایت به ظرفیت های علمی برجسته موجود قطب اینترنت اشیاء کشور در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاسیس شد.